grab sample nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grab sample nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grab sample giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grab sample.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grab sample

    a single sample or measurement taken at a specific time or over as short a period as feasible

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).