grab bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grab bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grab bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grab bag.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grab bag

    an assortment of miscellaneous items

    a container from which a person draws a wrapped item at random without knowing the contents

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).