geranium richardsonii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geranium richardsonii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geranium richardsonii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geranium richardsonii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geranium richardsonii

    Similar:

    richardson's geranium: geranium of western North America having branched clusters of white or pale pink flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).