geothermal method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geothermal method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geothermal method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geothermal method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geothermal method

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phương pháp địa nhiệt