george huntington nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

george huntington nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm george huntington giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của george huntington.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • george huntington

    Similar:

    huntington: United States physician who first described Huntington's chorea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).