george balanchine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

george balanchine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm george balanchine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của george balanchine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • george balanchine

    Similar:

    balanchine: United States dancer and choreographer (born in Russia) noted for his abstract and formal works (1904-1983)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).