generator of cold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generator of cold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generator of cold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generator of cold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generator of cold

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy phát lạnh