generator, shunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generator, shunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generator, shunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generator, shunt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generator, shunt

    * kỹ thuật

    máy phát điện mạch rẽ