gaze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaze.

Từ điển Anh Việt

 • gaze

  /geiz/

  * danh từ chỉ số ít

  cái nhìn chằm chằm

  to stand at gaze: nhìn chằm chằm

  * nội động từ (+ at, on, upon)

  nhìn chằm chằm

  to gaze at (on, uopn) something: cái nhìn chằm chằm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gaze

  a long fixed look

  he fixed his paternal gaze on me

  Synonyms: regard

  look at with fixed eyes

  The students stared at the teacher with amazement

  Synonyms: stare