gasoline starting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasoline starting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasoline starting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasoline starting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gasoline starting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khởi động bằng xăng