gasoline premium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gasoline premium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gasoline premium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gasoline premium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gasoline premium

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xăng super