galvanize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanize.

Từ điển Anh Việt

 • galvanize

  /'gælvənaiz/ (galvanise) /'gælvənaiz/

  * ngoại động từ

  mạ điện

  (nghĩa bóng) làm phấn khởi, kích động, khích động

  to galvanize someone into action: khích động ai cho hoạt động thêm

 • galvanize

  (Tech) mạ điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • galvanize

  * kỹ thuật

  mạ điện

  mạ kẽm

  hóa học & vật liệu:

  mạ (kim loại)

  điện:

  mạ bằng điện

  ô tô:

  mã kẽm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • galvanize

  cover with zinc

  galvanize steel

  Synonyms: galvanise

  stimulate (muscles) by administering a shock

  Synonyms: galvanise

  Similar:

  startle: to stimulate to action

  ..startled him awake

  galvanized into action

  Synonyms: galvanise