galvanise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanise.

Từ điển Anh Việt

 • galvanise

  /'gælvənaiz/ (galvanise) /'gælvənaiz/

  * ngoại động từ

  mạ điện

  (nghĩa bóng) làm phấn khởi, kích động, khích động

  to galvanize someone into action: khích động ai cho hoạt động thêm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • galvanise

  Similar:

  startle: to stimulate to action

  ..startled him awake

  galvanized into action

  Synonyms: galvanize

  galvanize: cover with zinc

  galvanize steel

  galvanize: stimulate (muscles) by administering a shock