galvanised nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galvanised nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galvanised giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galvanised.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • galvanised

    * kỹ thuật

    được mạ điện

    được mạ kẽm