function of support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

function of support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm function of support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của function of support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • function of support

    * kỹ thuật

    hàm tựa