function generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

function generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm function generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của function generation.

Từ điển Anh Việt

  • function generation

    (Tech) tạo hàm