frown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frown.

Từ điển Anh Việt

 • frown

  /fraun/

  * danh từ

  sự cau mày, nét cau mày

  vẻ nghiêm nghị; vẻ tư lự

  vẻ khó chịu; vẻ không tán thành

  sự khắc nghiệt

  the frowns of fortune: những sự khắc nghiệt của số mệnh

  * nội động từ

  cau mày, nhăn mặt

  to frown at somebody: cau mày với ai, nhăn mặt với ai

  không bằng lòng, không đồng ý, không tán thành

  to frown at (on, upon) something: không bằng lòng việc gì

  có vẻ buồn thảm (sự vật)

  * ngoại động từ

  cau mày

  to frown defiance: cau mày tỏ vẻ bất chấp

  to frown somebody [down] into silence: cau mày nhìn ai bắt phải im

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frown

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cau mày

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frown

  a facial expression of dislike or displeasure

  Synonyms: scowl

  look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal disapproval

  Synonyms: glower, lour, lower