from nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

from nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm from giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của from.

Từ điển Anh Việt

 • from

  /frɔm, frəm/

  * giới từ

  từ

  to start from Hanoi: bắt đầu đi từ Hà-nội

  to know someone from a child: biết một người nào từ tấm bé

  to count from one to ten: đếm từ một đến mười

  from morning till night: từ sáng đến tối

  from place to place: từ nơi này sang nơi khác

  a letter from home: một bức thư (từ) nhà (gửi đến)

  dựa vào, theo, do từ, xuất phát từ

  to judge from appearances: dựa vào (theo) bề ngoài mà xét đoán

  khỏi, đừng; tách khỏi, rời xa, cách

  to save a thing from damage: giữ gìn một vật khỏi bị hư hỏng

  to go [away] from house: đi (xa) khỏi nhà

  vì, do, do bởi

  to tremble from fear: run lên vì sợ hãi

  với

  to differ from others: khác với những người khác; khác với những cái khác

  bằng

  wine is made from grapes: rượu vang làm bằng nho

  của (ai... cho, gửi, tặng, đưa)

  gilfs from friends: quà của bạn bè (gửi tặng)

  from of old

  ngày xưa, ngày trước, thuở xưa, lâu rồi

  I know it from of old: tôi biết việc ấy đã lâu rồi