from center to center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

from center to center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm from center to center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của from center to center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • from center to center

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    từ tâm đến tâm

    từ tâm tới tâm