freeze down apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freeze down apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freeze down apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freeze down apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freeze down apparatus

    * kỹ thuật

    máy kết đông nhanh