frances wright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frances wright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frances wright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frances wright.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frances wright

    Similar:

    wright: United States early feminist (born in Scotland) (1795-1852)

    Synonyms: Fanny Wright

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).