frances elizabeth caroline willard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frances elizabeth caroline willard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frances elizabeth caroline willard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frances elizabeth caroline willard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frances elizabeth caroline willard

    Similar:

    willard: United States advocate of temperance and women's suffrage (1839-1898)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).