francesco petrarca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

francesco petrarca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm francesco petrarca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của francesco petrarca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • francesco petrarca

    Similar:

    petrarch: an Italian poet famous for love lyrics (1304-1374)

    Synonyms: Petrarca

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).