folia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

folia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm folia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của folia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • folia

    * kỹ thuật

    phiến mỏng