finishing treatment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finishing treatment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finishing treatment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finishing treatment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finishing treatment

    * kỹ thuật

    sự hoàn thiện