finishing tools nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finishing tools nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finishing tools giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finishing tools.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finishing tools

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    các dụng cụ hoàn thiện