fiberoptic transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiberoptic transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiberoptic transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiberoptic transmission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fiberoptic transmission

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự truyền bằng cáp quang