fiberoptic transducers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiberoptic transducers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiberoptic transducers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiberoptic transducers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fiberoptic transducers

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy chuyển đổi sợi quang