fiberoptic terminal device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiberoptic terminal device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiberoptic terminal device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiberoptic terminal device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fiberoptic terminal device

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thiết bị đầu cuối sợi quang