felt tip (pen) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

felt tip (pen) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm felt tip (pen) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của felt tip (pen).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • felt tip (pen)

    * kinh tế

    bút dạ