felt fungus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

felt fungus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm felt fungus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của felt fungus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • felt fungus

    fungus that frequently encircles twigs and branches of various trees especially citrus trees in southern United States

    Synonyms: Septobasidium pseudopedicellatum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).