fats domino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fats domino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fats domino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fats domino.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fats domino

    Similar:

    domino: United States rhythm and blues pianist and singer and composer (born in 1928)

    Synonyms: Antoine Domino

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).