domino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domino.

Từ điển Anh Việt

 • domino

  /'dɔminou/

  * danh từ

  áo đôminô (áo choàng rộng có mặt nạ mặc trong những hội nhảy giả trang)

  quân cờ đôminô

  (số nhiều) cờ đôminô

  it's domino with somebody

  thật là hết hy vọng đối với ai

 • domino

  cỗ đôminô, trò chơi đôminô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • domino

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cỗ đomino

  trò chơi đomino

  trò chơi đôminô

  môi trường:

  đôminô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • domino

  United States rhythm and blues pianist and singer and composer (born in 1928)

  Synonyms: Fats Domino, Antoine Domino

  a loose hooded cloak worn with a half mask as part of a masquerade costume

  a mask covering the upper part of the face but with holes for the eyes

  Synonyms: half mask, eye mask

  a small rectangular block used in playing the game of dominoes; the face of each block has two equal areas that can bear 0 to 6 dots