falter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

falter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm falter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của falter.

Từ điển Anh Việt

 • falter

  /'fɔ:ltə/

  * nội động từ

  dao động, nản chí, chùn bước, nao núng

  nói ấp úng, nói ngập ngừng

  to falter out: ấp úng nói ra, ấp úng thốt ra

  đi loạng choạng

  vấp ngã

  * ngoại động từ

  ấp úng nói ra, ngập ngừng nói ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • falter

  be unsure or weak

  Their enthusiasm is faltering

  Synonyms: waver

  move hesitatingly, as if about to give way

  Synonyms: waver

  Similar:

  hesitation: the act of pausing uncertainly

  there was a hesitation in his speech

  Synonyms: waver, faltering

  stumble: walk unsteadily

  The drunk man stumbled about

  Synonyms: bumble

  bumble: speak haltingly

  The speaker faltered when he saw his opponent enter the room

  Synonyms: stutter, stammer