export freight and insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

export freight and insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm export freight and insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của export freight and insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • export freight and insurance

    * kinh tế

    vận phí và phí bảo hiểm xuất khẩu