export credits guarantee department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

export credits guarantee department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm export credits guarantee department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của export credits guarantee department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • export credits guarantee department

    * kinh tế

    cơ quan bảo đảm tín dụng xuất khẩu