export credit guarantee department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

export credit guarantee department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm export credit guarantee department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của export credit guarantee department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • export credit guarantee department

    * kinh tế

    cục bảo đảm tín dụng xuất khẩu

    Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Xuất khẩu (của chính phủ Anh)