export credit guarantee department. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

export credit guarantee department. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm export credit guarantee department. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của export credit guarantee department..

Từ điển Anh Việt

  • Export Credit Guarantee Department.

    (Econ) Cục Bảo đảm tín dụng xuất khẩu.

    + LÀ một tổ chức được chính phủ Anh thành lập năm 1930, đưa ra các hình thức BẢO HIỂM khác nhau nhằm chống lại những rủi ro mà các nhà xuất khẩu Anh phỉa chịu đựng.