expanded memory specifications (ems) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expanded memory specifications (ems) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expanded memory specifications (ems) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expanded memory specifications (ems).

Từ điển Anh Việt

  • expanded memory specifications (EMS)

    (Tech) các quy định bộ nhớ mở rộng