evidence as to the quality of goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evidence as to the quality of goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evidence as to the quality of goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evidence as to the quality of goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evidence as to the quality of goods

    * kinh tế

    chứng cớ về chất lượng hàng hóa