etsi security technical committee (sec) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

etsi security technical committee (sec) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm etsi security technical committee (sec) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của etsi security technical committee (sec).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • etsi security technical committee (sec)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ủy ban Kỹ thuật An toàn của ETSI