etsi guide access network (egan) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

etsi guide access network (egan) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm etsi guide access network (egan) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của etsi guide access network (egan).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • etsi guide access network (egan)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Mạng truy nhập hướng dẫn của ETSI