etsi help desk for conformance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

etsi help desk for conformance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm etsi help desk for conformance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của etsi help desk for conformance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • etsi help desk for conformance

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Văn phòng trợ giúp tính tuân thủ của ETSI