etsi national standardization organizations (etsi) (enso) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

etsi national standardization organizations (etsi) (enso) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm etsi national standardization organizations (etsi) (enso) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của etsi national standardization organizations (etsi) (enso).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • etsi national standardization organizations (etsi) (enso)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia của ETSI