erasable programmable read only memory eprom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erasable programmable read only memory eprom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erasable programmable read only memory eprom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erasable programmable read only memory eprom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erasable programmable read only memory eprom

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhớ EPROM