encoding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

encoding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm encoding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của encoding.

Từ điển Anh Việt

 • encoding

  (Tech) biên mã, mã hóa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • encoding

  * kinh tế

  lập mã

  mã hóa

  việc lập mã

  việc mã hóa

  * kỹ thuật

  giải mã

  mã hóa

  sự cài mã

  sự chuyển đổi

  sự mã hóa

  điện lạnh:

  sự lập mã

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • encoding

  the activity of converting data or information into code

  Synonyms: encryption

  Similar:

  encode: convert information into code

  encode pictures digitally

  Antonyms: decode