element management system (atm) (ems) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

element management system (atm) (ems) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm element management system (atm) (ems) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của element management system (atm) (ems).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • element management system (atm) (ems)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống quản lý phần tử