electronics industry association (eia) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronics industry association (eia) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronics industry association (eia) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronics industry association (eia).

Từ điển Anh Việt

  • Electronics Industry Association (EIA)

    (Tech) Hiệp Hội Công Nghiệp Điện Tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronics industry association (eia)

    * kỹ thuật

    hiệp hội công nghiệp điện tử