electronics & electrical engineering laboratory (eeel) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronics & electrical engineering laboratory (eeel) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronics & electrical engineering laboratory (eeel) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronics & electrical engineering laboratory (eeel).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronics & electrical engineering laboratory (eeel)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phòng thí nghiệm kỹ thuật điện và điện tử