electronics and telecommunications research institute (etri) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronics and telecommunications research institute (etri) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronics and telecommunications research institute (etri) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronics and telecommunications research institute (etri).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronics and telecommunications research institute (etri)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Viện nghiên cứu Điện tử và Viễn thông